Na advokáty se nevztahuje požadavek na absolvování odborné zkoušky podle ustanovení § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jelikož advokáti provádějí konverzi dokumentů na žádost za podmínek stanovených zákonem o advokacii.

Podle ustanovení § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn, je advokátům umožněno provádět konverzi dokumentů na žádost postupem podle zvláštního právního předpisu, kterým je právě zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Podmínky pro výkon advokacie, pod což tedy spadá i provádění konverzí na žádost v souvislosti s poskytováním právních služeb, jsou stanoveny v zákoně o advokacii. Absolvování odborné zkoušky podle ustanovení § 30 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se vztahuje na jiné fyzické osoby provádějící konverzi na žádost (tj. třeba na zaměstnance kontaktních míst veřejné správy).

Česká advokátní komora se zaměří na to, aby v rámci advokátní zkoušky byla zaměřena pozornost i na zkoušení z provádění autorizovaných konverzí na žádost se zaměřením na jejich praktické provádění, a aby tuto problematiku zařadila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra do systému vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů. Konečně v rámci tzv. Memoranda byl ujednán závazek vzájemné spolupráce České advokátní komory a Ministerstva vnitra při přípravě novelizace příslušných právních předpisů za účelem stanovení podmínek pro umožnění provádění konverze na žádost rovněž pověřenými zaměstnanci advokáta. Příslušné změnové návrhy se obě strany zavázaly předložit ke vzájemnému posouzení.

Pro úplnost je dále zapotřebí uvést, že možná pochybení ze strany advokátů týkající se provádění konverzí budou posuzována a vyřizována Kontrolní radou České advokátní komory. Výše uvedenou aktivitu České advokátní komory a Ministerstva vnitra je zapotřebí hodnotit pozitivně, jelikož tím bylo zamezeno možné dílčí paralýze při vykonávání právních služeb po 31. prosinci 2022 pro část advokátů či advokátních kanceláří.