Užitečné informace obsažené v NSP, jsou povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání. Ty jsou často dané legislativou a mohou vám pomoci při tvorbě popisu povolání nebo při rozhodování o zařazení povolání do tarifního stupně.

Petr Janša
Je aktualizovaná Národní soustava povolání, některá povolaní nově vznikla, jako např. DRAŽEBNÍK nebo AUKCIONÁŘ, jiná zanikla, nebo byla z NSP vyřazena. Některé se podstatně změnili, co do popisu a náplně práce. U všech jsou nově pro každé povolání jako např. u MAKLÉŘE minimální požadované kompetence k výkonu povolání, u regulovaných povolání i požadované vzdělání. Databáze obsahuje i jiné důležité informace jako je průměrná mzda, zdravotní rizika a poptávku po dané profesi.

Národní soustava povolání (NSP) je databáze spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která popisuje jednotlivá povolání a jejich specializace. Databáze je neustále aktualizována a obsahuje informace o kompetencích potřebných pro jednotlivá povolání, minimálních požadavcích na vzdělání pro regulovaná povolání, průměrné mzdě, zdravotních rizicích a poptávce po dané profesi.

Vlastníte nemovitost? Neviditelná ruka trhu může vaše jmění dramaticky snížit i zvýšit o více než ⅓


Rekvalifikační programy a programy UpSkillingu a ReSkillingu mohou mít reálný dopad na uplatnění lidí na trhu práce, pokud jsou tyto kompetence správně identifikovány a popsány. V tom NSP hraje klíčovou roli. Národní soustava povolání je také nástrojem pro zaměstnavatele a personalisty, kteří zde mohou najít potřebné informace pro rozvoj svých zaměstnanců. Databáze je také užitečná pro studenty a osoby hledající práci, protože jim může pomoci najít povolání, které je bude naplňovat. V současné době je popsaných více než 2 000 povolání a jejich specializací a také 27498 kompetencí. Národní soustava povolání je otevřená a všem dostupná databáze.

Národní soustava povolání (NSP) je velmi užitečným nástrojem, jak pro personalisty, tak i pro ty, kteří hledají práci nebo se chtějí přeorientovat. Jedná se o obrovskou a podrobnou databázi, která sdružuje informace o tisících povolání a jejich specializací, včetně kompetencí, které jsou pro dané povolání potřebné. Tato databáze je však užitečná nejen pro jednotlivce, ale také pro zaměstnavatele, kteří hledají potenciální kandidáty pro svoje pozice.

Databáze NSP je velmi důkladně a pravidelně aktualizována, což zajišťuje její vysokou relevanci a spolehlivost. Zaměstnavatelé a personalisté zde mohou najít podrobné informace o jednotlivých povoláních, včetně odborných způsobilostí, potřebného vzdělání, průměrné mzdy, zdravotních rizik a poptávky po dané profesi. To jim umožňuje vytvořit přesný popis pracovní pozice a efektivně najít vhodné kandidáty.


Kromě toho NSP může být užitečnou pomůckou pro studenty a osoby hledající práci. Díky přehledu tisíců povolání a jejich specializací mohou snadněji najít povolání, které by je mohlo naplňovat. Zároveň mohou zjistit, jaké kompetence a vzdělání je pro dané povolání potřeba, což jim může pomoci při plánování jejich vzdělávací cesty.

NSP je otevřená a všem dostupná databáze, která je spravována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. To zaručuje její nezávislost a objektivitu.

Závěrem bych chtěl říci, že NSP je neocenitelným nástrojem, který může výrazně přispět k efektivitě trhu práce. Pro personalisty, zaměstnavatele, ale také pro ty, kteří hledají práci nebo se chtějí přeorientovat, je to obrovský zdroj informací. Je to nástroj, který by měl být využíván co nejvíce.