V roce 1966 se německý Spolkový soudní dvůr zabýval případem, v němž muž požadoval rozvod s odůvodněním, že jeho manželka nedostatečně plnila své manželské povinnosti, včetně simulace orgasmu. Soudce: „Zakazuje projevovat lhostejnost nebo neochotu.“

Petr Janša
Manželství je základní sociální institucí, která je založená na vzájemném soužití, respektu a lásce mezi dvěma lidmi. Toto společenství v sobě zahrnuje různé povinnosti a práva, které jsou definiční pro vztah manželů. Jednou z nich je také sexuální život, který je často považován za jednu z klíčových součástí manželství. Takovýmto tématem se zabýval německý Spolkový soudní dvůr v roce 1966, kdy rozhodoval v případě, kde manžel požadoval rozvod na základě toho, že jeho žena nesplnila její manželské povinnosti, včetně předstírání orgasmu.

Podle § 1353 odst. 1 německého občanského zákoníku jsou manželé právně zavázáni udržovat sexuální život, a to i když jeden z partnerů nejeví zájem. Podobnou ustanovení lze najít i v českém právu, kde podle § 687 odst. 2 občanského zákoníku mají manželé povinnost udržovat rodinné společenství, které zahrnuje také sexuální soužití.


Nicméně, v dnešní době by takové rozhodnutí pravděpodobně vyvolalo spíše smích než vážnou debatu. Jedním z důvodů je to, že dnes je na vysokých soudních pozicích stále více žen, které by takové rozhodnutí nepodporovaly. Právní povinnost předstírat orgasmus je absurdní a urážlivá pro ženy, které by měly mít právo na svobodu a autonomii v sexuální sféře.

Kromě toho, dnešní společnost se stále více orientuje na rovnost pohlaví a respekt k individuálním právům a potřebám jednotlivých partnerů v manželství. Sex by měl být záležitostí dvou lidí, kteří se rozhodnou pro vzájemnou intimu na základě svobodné vůle a vzájemných citů, a ne na základě právních povinností.

V budoucnosti by mohlo dojít k dalším změnám ve výkladu manželských povinností a práv, přičemž sexuální život by měl být chápán jako součást vzájemného souhlasu a respektu, a nikoli jako právní povinnost. V době rostoucího počtu feministických hnutí a debat o rovnosti pohlaví je důležité, aby právní předpisy reflektovaly měnící se sociální normy a respektovaly individuální práva a potřeby jednotlivých partnerů v manželském svazku.

Lidské emoce, sociální interakce, komunikační dovednosti a empatie budou teď naprosto klíčové


Mluvíme zde o historickém případu, který se týkal sexuálního života manželů a právních povinností, které z něj vyplývají. Případ je důležitý, protože představuje konkrétní situaci, která se týkala potlačování ženské autonomie a svobody. Manželství je skutečně jednou z nejdůležitějších sociálních institucí. Je nepochybné, že zahrnuje různé povinnosti a práva, které mají oba partneři. Nicméně, otázka, kterou tento text předkládá, je: Do jaké míry tyto povinnosti zasahují do osobní svobody a intimity jednotlivých partnerů?

Je nepochybné, že sexuální život hraje v manželství klíčovou roli. Je však absurdní a urážlivé, aby bylo zákonem stanoveno, že žena má povinnost předstírat orgasmus, aby uspokojila svého manžela. Takové ustanovení nepochybně zasahuje do osobní svobody a autonomie žen a tím i do rovnosti pohlaví. Tento případ představuje jasný příklad sexismu a diskriminace na základě pohlaví.

V současné době je naše společnost stále více zaměřena na genderovou rovnost a respekt k individuálním právům a potřebám obou partnerů v manželství. Toto mění náš pohled na sexuální život a manželské povinnosti. Dnes uznáváme, že sex by měl být záležitostí obou partnerů, kteří se rozhodnou pro intimu na základě svobodné vůle a vzájemných citů, nikoli na základě právních povinností.

Tento problém je důležitý, protože poukazuje na potřebu dalších změn v právních předpisech, které by měly respektovat měnící se sociální normy a potřeby jednotlivých partnerů v manželství. V době rostoucího počtu feministických hnutí a debat o rovnosti pohlaví je důležité, aby právo reflektovalo tyto změny a podporovalo rovnost a respekt mezi partnery.