Whistleblowing se stává stále důležitějším aspektem vnitřního kontrolního systému organizace. S nárůstem firemních skandálů a neetického chování je více než kdy jindy důležité mít zavedený systém, který zaměstnance povzbuzuje k tomu, aby se ozvali v případě, že jsou svědky jakéhokoli pochybení.

V České republice to nařizuje zákon o ochraně oznamovatelů, který soukromým společnostem s více než 50 zaměstnanci ukládá povinnost zavést systém ochrany oznamovatelů. Tento zákon nejen chrání zaměstnance, kteří upozorní na porušení zákona, ale také podporuje kulturu transparentnosti a odpovědnosti v organizacích

Whistleblowing je klíčovým aspektem vnitřního kontrolního systému každé organizace. Zákon o ochraně oznamovatelů v České republice ukládá všem soukromým společnostem s více než 50 zaměstnanci zavést nezávislý a bezpečný vnitřní systém oznamování. Tento zákon je nejen v souladu s legislativou Evropské Unie, ale také zlepšuje pracovní prostředí a chrání organizaci před interními podvody a fluktuací zaměstnanců. Není to však jen ČR, kdo přijal opatření na ochranu oznamovatelů. Směrnice EU o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby ji všechny členské státy EU transponovaly do svých vnitrostátních právních předpisů. 

I přes tento pozitivní vývoj stále existují sporné body týkající se souladu se směrnicí EU. Příkladem jsou chybějící sankce za nezavedení systému whistleblowingu a důkazní břemeno v případech odvetných opatření. Systémy whistleblowingu v podnikových skupinách se musí řídit pokyny Komise EU a zajistit snadný přístup k informacím o interních oznamovacích kanálech. Organizace musí dodržovat předpisy o ochraně údajů a zřídit bezpečné a důvěrné komunikační kanály pro oznamovatele. Anonymní oznamovatelé mají nárok na ochranu. S cílem přidat oznamovatelům další ochranu ČR nedávno představila návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona specifikuje požadavky na kompetentní osobu, která se zabývá interním šetřením, a snaží se zajistit další ochranu oznamovatelů. 

S nárůstem firemních skandálů a neetického chování je důležitější než kdy jindy mít systém, který zaměstnance povzbudí, aby se ozvali, pokud se stanou svědky jakéhokoli pochybení. Jedná se o vynikající legislativu, která jasně ukazuje, že zaměstnanci mají právo upozornit na potenciálně nezákonné nebo neetické praktiky v rámci své organizace. Ačkoli je tato legislativa důležitá, k ochraně oznamovatelů nestačí. S cílem doplnit další ochranu oznamovatelů zákonodárce jistě zváží, zda nerozšíří zákon tak, aby soukromým společnostem už s více než např. 11 zaměstnanci uložil povinnost zavést systém ochrany oznamovatelů.