Podle průzkumu veřejného mínění, o němž informoval prestižní britský deník, je získání dobrého vzdělání a práce považováno za nejdůležitější cíle dětí, dospívajících a mladých lidí ve věku 10 až 24 let na celém světě.


Toto zjištění je v souladu s uznáním vzdělání jako ústředního aspektu rozvoje a zlepšování života mladých lidí na celém světě. Vzdělávání bylo označeno za prioritní oblast, přičemž se zdůrazňuje jeho zásadní role při utváření budoucích příležitostí a výsledků jednotlivců. Získáním znalostí a dovedností prostřednictvím vzdělávání mohou mladí lidé zvýšit své šance na získání zaměstnání a dosažení ekonomické stability.

Je však nezbytné si uvědomit, že vzdělání přesahuje pouhé získání zaměstnání. Hraje zásadní roli při podpoře osobního růstu, rozšiřování obzorů a rozvíjení dovedností kritického myšlení. Dobré vzdělání vybavuje jednotlivce nástroji, které potřebují k tomu, aby se mohli účinně orientovat ve složitých podmínkách moderního světa. Umožňuje jim stát se aktivními a angažovanými občany, kteří jsou schopni činit informovaná rozhodnutí a pozitivně přispívat společnosti. 

Vzdělání nejen rozšiřuje intelektuální obzory, ale také kultivuje základní hodnoty, jako je empatie, soucit a respekt k rozmanitosti. Vzdělávání je navíc úzce propojeno s duševním zdravím, jak zdůrazňuje zpráva The State of the World's Children 2021. Zpráva zdůrazňuje význam podpory, ochrany a péče o duševní zdraví dětí, zejména v náročných obdobích, jako je pandemie COVID-19. Zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu, který identifikuje a řeší rizika a ochranné faktory v kritických okamžicích života dítěte. 

Duševní zdraví má na děti a mladé lidi významný dopad, neboť je jednou z hlavních příčin úmrtí, nemocí a postižení. Do duševního zdraví dětí se však často nedostatečně investuje, což má za následek vysoké osobní a ekonomické náklady. Proto je zásadní upřednostňovat duševní zdraví dětí a věnovat mu zvýšenou pozornost a podporu a zároveň odbourávat stigma, které duševní zdraví obklopuje. 

Získání dobrého vzdělání a zajištění zaměstnání jsou pro děti, dospívající a mladé lidi na celém světě skutečně důležitými cíli, je nezbytné pochopit, že vzdělání zahrnuje více než jen možnosti zaměstnání. Vzdělání má zásadní význam pro osobní růst, společenský rozvoj a duševní pohodu. Investicemi do vzdělávání a upřednostňováním duševního zdraví dětí můžeme zajistit, aby mladí lidé měli potřebné nástroje a podporu, aby se jim dařilo jak po studijní, tak po emocionální stránce. 

Vzdělávání je proces získávání a rozvíjení znalostí a dovedností prostřednictvím formálního nebo neformálního vzdělávání a životních zkušeností. Cílem vzdělávání je využívat znalosti, dovednosti a zkušenosti k tomu, aby jednotlivci měli možnost plně rozvinout svůj potenciál jako jednotlivci i jako členové společnosti. Vzdělávání je důležitým prostředkem k dosažení těchto cílů, podporuje sociální a ekonomickou mobilitu, zlepšuje zdraví a blahobyt a pomáhá vytvářet mírový a spravedlivý svět. 

Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů (2011-2020) je globálním cílem vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Jeho cílem je poskytnout všem dětem možnost přístupu ke kvalitnímu vzdělání, včetně kvalitní péče v raném dětství, a to od nejútlejšího věku až po nejvyšší dosažené úrovně vzdělání. Usiluje také o spravedlivější sdílení znalostí a zdrojů, včetně zaměření na ženy a dívky.

Zdroj: ČTK