Zaměstnanci pracující s dětmi by brzy mohli čelit nové legislativní změně, která může výrazně ovlivnit jejich budoucí uplatnění v oboru. Plánovaná novela totiž přináší předpoklad zavedení certifikátu pro sexuální delikty.

Petr Janša
Plánovaná legislativní změna by mohla výrazně ovlivnit oblast práce s dětmi v České republice. Podle návrhu by se budoucí zaměstnanci v sektoru museli nově prokazovat takzvaným dětským certifikátem. Jedná se o nový dokument, který bude sloužit jako výstup z rejstříku trestů, ale bude se lišit v tom, že vybrané trestné činy, například sexuální delikty, se do něj propíšou automaticky a budou v něm uvedeny i po uplynutí doby trestu.

Změna od 1.10.2023, která se týká skoro nás všech: doručování písemnosti zaměstnavatelem


Cílem tohoto opatření je posílit ochranu nejzranitelnějšího segmentu populace – dětí. Podle současných pravidel lze po uplynutí určité doby od vykonání trestu žádat o výmaz záznamu z rejstříku trestů. To se týká i trestných činů sexuální povahy. Dětský certifikát by tuto možnost vymazání záznamu v případě pachatelů sexuálních trestných činů vůči dětem vyloučil. Pokud by se tento návrh prosadil, sexuální delikventi by se tak již nemohli dostat k práci s dětmi ani po uplynutí doby svého trestu.


Tato změna by měla hlavně napomoci k větší bezpečnosti dětí. Sexuální delikvence je vážným problémem, který může mít na děti devastující dopady. Je tedy nezbytné udělat vše pro to, aby se pachatelé takovýchto činů nemohli dostat do kontaktu s dětmi. Plánovaná úprava však vyvolává i řadu otázek a kritických hlasů. Kritici poukazují na to, že by to mohlo vést k diskriminaci určité skupiny lidí, kteří by se chtěli resocializovat a vést normální život. Navíc, může to být v rozporu s principem trestního práva, který říká, že trest má mít především výchovnou funkci, a nikoliv trvalý stigmatizující charakter. Přesto je nezbytné připomenout, že ochrana dětí má v naší společnosti nejvyšší prioritu a kroky, které by mohly přispět k zajištění jejich bezpečí, by měly být pečlivě zvažovány. Jejich prosazení by ovšem mělo být podmíněno důkladným posouzením všech dopadů a důsledků.

Dále budou zahrnuty trestné činy proti životu a zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání osoby svěřené do péče, výchovy, vzdělávání, výcviku nebo dozoru a také například trestné činy proti lidské důstojnosti v souvislosti s výkonem práce nebo služby. Dětský certifikát bude povinným dokumentem pro všechny dospělé, kteří přicházejí do profesionálního kontaktu s dětmi. To znamená učitele, trenéry, lektory, vedoucí dětských táborů, zdravotnický personál a další pracovníky v oblasti péče o děti. Certifikát by měl být jednoduchým nástrojem pro ověření bezúhonnosti osoby vůči dětem.

Dětský certifikát bude veden v elektronické formě a bude obsahovat informace o tom, zda dotyčná osoba nespáchala některý z trestných činů, které by jí mohly znemožnit pracovat s dětmi. Certifikát tak poskytne důležitou kontrolu nad tím, kdo se může stát učitelem, trenérem nebo pracovníkem v dětském domově. Podle náměstka Stanislava bude certifikát zárukou rodičům, že jejich děti jsou v bezpečí. Rodiče budou mít jistotu, že osoby, které se starají o jejich děti, jsou bezúhonné a nikdy nespáchaly trestný čin ohrožující děti.

Lidské emoce, sociální interakce, komunikační dovednosti a empatie budou teď naprosto klíčové

Celý proces by měl být jednoduchý a rychlý. Profesionálové, kteří pracují s dětmi, budou moci požádat o dětský certifikát online. Po vyhodnocení jejich žádosti a provedení kontroly budou obdržet certifikát, který je opravňuje k práci s dětmi. Zavedení dětského certifikátu je důležitým krokem v ochraně práv a bezpečí dětí. Umožní efektivnější kontrolu nad tím, kdo má povolení pracovat s dětmi, a poskytne rodičům větší pocit bezpečí. Je to také příklad toho, jak může digitální technologie pomoci zlepšit a zjednodušit procesy, které jsou zásadní pro ochranu nejzranitelnějších členů naší společnosti.


Zdroj: ČTK