Zásady ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají na tyto stránky se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za "osobní údaje", a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M. (dále jen Petr Janša) info@bulletin2022.cz, +420 735 069 447

1. Správcem osobních údajů

P. Janša  vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví tyto webové stránky. Nebo se na těchto stránkách zaregistrují.

Proč zpracováváme osobní údaje? 

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává P. Janša zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na těchto stránkách.

P. Janša  zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém nebo navštíví naše webové stránky:

  • soubory cookies (Cookies jsou malé textové soubory, který prohlížeč ukládá na vašem zařízení proto, aby měl přístup k informacím potřebným pro správné fungování našeho systému. Používáme několik typů cookies pro autentizaci uživatelů, sledování jejich preferencí a pro sledování výkonu našich marketingových kampaní. Soubory cookies můžete kdykoliv smazat nebo vypnout, ale vezměte prosím na vědomí, že vám to zabrání v používání našeho systému.);
  • soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. Zpracovatel osobních údajů

P. Janša poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému P. Janša, a to na serverech. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? 

P. Janša neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech a žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

P. Janša nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které tady využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv;
  • společnosti poskytující služby v oblasti registrace domén;
  • společnosti poskytující služby v oblasti autentizace pomocí sociálních sítí.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu info@bulletin.cz  nebo petr.jansa.mba@gmail.com .Privacy Policy

Please note that any file, image, video, or any other content that Users upload to this Site becomes published content and is therefore not considered "personal information" and is therefore not subject to privacy.


Basic Information

Identification and contact details of the data controller:


Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M. (hereinafter referred to as Petr Janša) info@bulletin2022.cz, +420 735 069 447


1. Personal data controller

P. Janša acts as a personal data controller in relation to the personal data of Users and individuals who visit this website. Or register on this website.


Why do we process personal data?


For the purpose of performing a contract or fulfilling legal obligations, P. Janša processes in particular personal data obtained from the User when filling in the contact, registration, order, payment and billing forms on this website.


P. Janša also processes data obtained from the User and other natural persons by using the system or visiting our website:


Cookies (Cookies are small text files that the browser stores on your device in order to access information necessary for the proper functioning of our system. We use several types of cookies to authenticate users, track their preferences and to monitor the performance of our marketing campaigns. You can delete or disable cookies at any time, but please note that this will prevent you from using our system);

log files (IP address or other online identifiers).

For how long do we process personal data?


Users' personal data is processed for the duration of the contractual relationship and, subsequently, for the time necessary to ensure the security of the service and to comply with the obligations arising from specific legislation.


2. Personal data processor

P. Janša provides the User with data space for the purpose of storing data operated within the P. Janša system, on servers. The User's data may also include personal data of other natural persons (data subjects). In relation to this personal data, the User acts as a personal data processor. The controller of this personal data is the User himself. Within the meaning of Article 28 GDPR, the controller and the processor conclude a Personal Data Processing Agreement, which is available here.


What is the purpose of the processing and how do we handle the data?


P. Janša does not carry out any operations with the User's data, including personal data, except for storing them on servers and does not interfere with them in any way, modify them, make them available or transfer them to third parties (except for their disclosure to state authorities in accordance with the law), unless otherwise stipulated in the Agreement. The sole purpose of the handling of such personal data is its storage and the possibility of disclosure to the User.


3. Recipients and processors of personal data

P. Janša does not transfer personal data to any other controllers.


The processors of personal data are:


companies, or natural persons engaged in accounting, who are authorised to carry out accounting operations;

companies or natural persons engaged in IT solutions, who are responsible for IT administration and development of software programs used here;

companies or natural persons providing server services who are responsible for storing data;

companies providing payment services;

companies providing email messaging services;

companies providing domain registration services;

companies providing social network authentication services.

Personal data may be disclosed to public authorities under certain conditions.


4. Rights of data subjects

As a data subject, you have the right: a) to access personal data; b) to rectification of personal data; c) to erasure of personal data; d) to restriction of processing; e) to object to processing; f) to data portability; g) to lodge a complaint with a supervisory authority; h) to information regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing; i) to be informed in the event of a personal data breach; j) to withdraw consent to the processing of personal data.


Your rights are described in detail in the EU Regulation 2016/679 (GDPR).


You may withdraw your consent and exercise your other subject rights at any time by sending your request in writing to info@bulletin.cz or petr.jansa.mba@gmail.com .


GDPR